Dr. Bora Ok | Estetik, Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KVKK

Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berat Bora Ok adına kayıtlı muayenehane olarak, iş/hizmet ilişkisi dışında herhangi bir nedenle muayenemizde ağırladığımız ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle işlenip korunmasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikte kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatıyla Op. Dr. Berat Bora Ok tarafından, aşağıda açıklanan kapsam ve şartlarda işlenerek muhafaza edilmekte olup bu aydınlatma metni, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı KVKK 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin işlenme yöntemi ve hukuki sebepleri, bu verilerin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve son olarak KVKK 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız konusunda sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri, Amaçları ve Saklama Süresi

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, güvenlik ve denetim amacıyla muayenehanemiz ortak alanlarında alınan kamera kayıtları vasıtasıyla işlenmekte olup, muayenehanemizin arşiv ve bilişim sistemlerinde hem dijital ve hem de fiziki olarak toplanıp saklanabilecektir. Belirtilen vasıtalarla topladığımız kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanununun 5. maddesi kapsamındaki, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, muayenehanemizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki gerekçesi ile açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.

Muayenemize yaptığınız ziyaretler elde ettiğimiz ve yasal düzenlemeler kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz ve işleme amaçlarımız aşağıda detaylı şekilde açıklanmış bulunmaktadır:

Fiziksel Mekan Güvenliği : Muayenehanemizi ziyaret etmeniz halinde, güvenlik ve denetim amacıyla ortak alanlarda alınmakta olan kamera kaydı görüntüleriniz. (Muayene ve işlem odalarında kamera bulunmamaktadır.)                           

Belirtilen kapsamdaki kişisel verileriniz ve özel nitelikteki kişisel verileriniz, KVKK 4. Maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun şekilde;

  • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
  • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması
  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması,
  • Risk yönetim süreçlerinin yürütülebilmesi,
  • Gerektiğinde yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Gibi amaçlarla işlenebilecektir. Fiziksel mekan güvenliği verilerinin saklama süresi 2 aydır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarımız çerçevesinde KVK Kanununun 4. Maddesindeki kişisel veri işlemeye ilişkin temel ilkeler ile “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen şart ve usullere uygun olacak şekilde ve veri güvenliğini temin etmeye yönelik mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle iş ve işbirliği ilişkisi içinde bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, teknoloji alt yapımıza destek sağlayan kişi ve firmalara, tedarikçilerimize ve gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6698 sayılı KVK Kanununun 7. maddesi uyarınca; gerek bu Kanun ve gerekse de diğer kanun hükümlerine uygun şekilde işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen ya da ilgili veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Muayenehanemiz, kişisel verileri ancak mevzuatta belirtilen ya da işlendikleri amaç için gerekli ve zorunlu olan süre boyunca saklamaktadır. Yasal sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, periyodik imha sürelerinde veya veri sahibinin bu yöndeki başvurusu durumunda, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenen uygun imha yöntemleriyle (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) imha edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yasal Haklarınız

6698 sayılı KVK Kanununun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Veri Sahibi İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

KVKK 13. maddesi uyarınca; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, www.drboraok.com şeklindeki web adresimizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu”nu doldurarak;

- “Fenerbahçe Mah. Lalezar Sk. No:7/9 Kadıköy / İstanbul” adresindeki muayenehanemize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da noter marifetiyle yazılı olarak veya

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerimize güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ya da sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Tarafımıza ilettiğiniz başvurularınız, talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren ve talebinizin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, cevaplarımız KVKK 13. Maddesi uyarınca tarafınıza yazılı ya da elektronik ortamda bildirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Başvurunuz kapsamında tarafımıza ilettiğiniz talep, bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz bulunması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması ve imhasına ilişkin politikamıza ilişkin tüm detayları, “Op. Dr. Berat Bora Ok Muayenehanesi Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası” metninde bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesini teminen, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri uyarınca hazırlamış olduğumuz “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”ni bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Veri Sorumlusu

Op. Dr. Berat Bora Ok

Fenerbahçe Mah. Lalezar Sk. No:7/9, 34726 Kadıköy / İstanbul

Tel.: 0216 358 21 22

Web: www.drboraok.com

Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


Please publish modules in offcanvas position.